Luk.10,41

Ustarostenie a znepokojenie pre mnohé veci.

Sk.4,30

Zázraky sa dejú v mene Ježiš.

Mat.13,22

Denné starosti slovo udusia, takže ostane bez úrody.

Žalm 78,32

Boh vie urobiť akýkoľvek zázrak a zachrániť.

Luk.10,38 Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. 40 Marta však bola veľmi zaneprázdnená s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla!“ 41 Pán jej však povedal: „Marta, Marta, ustarosťuješ sa a znepokojuješ pre mnohé veci, 42 a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.
 

Sk.4,23 Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. 24 Keď ich počuli, jednomyseľne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: „Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. 25 Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka: Prečo sa búria pohania a národy snujú daromné plány? 26 Povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho Pomazanému. 27 Veď v tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Pontský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, 

28 aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. 29 Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby ohlasovali tvoje slovo s úplnou odvahou. 30 Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého služobníka Ježiša.“ 31 Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo.

Mat.13,18 Vy teda počúvajte podobenstvo o rozsievačovi: 19 Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí to, čo mu bolo zasiate do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiate na kraj cesty. 20 Na skalnatú pôdu bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, 21 no nemá koreň, a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. 22 Do tŕnia bolo zrno zasiate u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a mámenie bohatstva slovo udusia, takže ostane bez úrody. 23 Do dobrej pôdy bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten potom prináša úrodu: jeden stonásobnú, druhý šesťdesiatnásobnú a tretí tridsaťnásobnú.“

Žalm 78,12 Pred ich otcami robil divy v egyptskej krajine na coanskom poli. 13 Rozdelil more a previedol ich, vodu postavil ako val. 14 Vo dne ich vodieval oblakom a svetlom ohňa v noci. 15 Rozštiepil skaly na púšti a hojne ich napájal ako z podzemného vodstva, 16 vyviedol riavy zo skaly a vody nechal tiecť prúdom. 17 No oni ďalej hrešili proti nemu, na púšti sa priečili Najvyššiemu. 18 V mysli pokúšali Boha, žiadali pokrm podľa svojich chúťok. 19 Reptali proti Bohu a hovorili: „Môže Boh prestrieť stôl na púšti? 20 Skalu síce udrel tak, že tiekli vody a prúdili potoky, no môže dať aj chlieb a svojmu ľudu pripraviť aj mäso?“ 21 Počul to Hospodin a rozhneval sa; vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vyšľahol aj proti Izraelovi, 22 lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho pomoc. 

23 Zhora rozkázal mračnám a uvoľnil vráta nebies; 24 mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli, dával im nebeské obilie. 25 Sýtiť sa smeli anjelským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. 26 Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou. 27 Spustil na nich spŕšku mäsa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok. 28 Spustil ho doprostred tábora, okolo ich príbytkov. 29 Najedli, ba presýtili sa; doprial im, čo si žiadali. 30 Nestihli uspokojiť svoju žiadostivosť, jedlo mali ešte v ústach, 31 keď Boží hnev vzplanul proti nim, pozabíjal ich popredných mužov a pozrážal junač Izraela. 32 Napriek tomu ďalej hrešili a neverili jeho divom. 33 V márnosti teda ukončil ich dni a v predčasnom skone ich roky.