Online bohoslužba

Sloboda Svedomia

Silné osobnosti v kresťanskom svete, pokiaľ nie sú pokorne podriadené Sv.Duchu zotročujú svojou teológiou vo svedomí slabšie osobnosti kresťanov. Aj D.Hogan to priznal na stretnutí služobníkov, že jeho osobnosť je tak silná oproti druhým, že nad nimi potom panoval. Keď však pochopil, že nie on ale Sv.Duch má panovať nad svedomím ľudí, skrotol ako baránok a začal sa pokorne, ľudsky, s láskou a úctivo správať voči Božím deťom v Božom diele. Keď je svedomie pod útlakom, nevie sa duša radovať v Pánovi. Cíti sa zle, nehodne, je pod tlakom viny. Sloboda svedomia je dôležitá, aby sa veriaci človek mohol pozerať na život s radosťou, mal dobré očakávanie, zažíval lásku a pokoj. Nad svedomím nesmie panovať človek, lebo ho zotročí a urobí závislým na názore iných. V Kristovi sme sa stali slobodnými ľuďmi, čiže Božie slovo a Sv.Duch majú právo riadiť naše svedomie. Aj apoštol Pavol povedal: že nie je súdený od ľudí, ale od Boha (1Kor 4,3-4), preto jeho svedomie nebolo pod útlakom. Slobodná vôľa nefunguje, keď je svedomie zotročené. Človek bol stvorený Bohom so slobodnou vôľou, aby sa mohol rozhodnúť PRE TO, ČO CHCE, a nie pre to, čo mu niekto nanucuje. Keď robíme v živote to, čo chcú po nás druhí, nemáme slobodnú vôľu a nerobíme vlastné rozhodnutia. Takýto kresťania sú ľahkou korisťou manipulačných predátorov. SLOBODNÁ VÔĽA a SLOBODA SVEDOMIE sú kľúčové pre zdravý, úspešný a šťastný kresťanský život. Slovenská mentalita je otrokárska. Slovák sa rád necháva od silnejších zotročovať, alebo opačne, keď sa dostane k moci, rád zotročuje druhých. Boh nestvoril otroctvo ale slobodu. Diabol je autorom otroctva. Aj v demokracii je zakomponovaná sloboda, ale nefunguje kôli politickým machináciám a manipulácii s ľuďmi. Situácia s koronou je tiež zneužívaná na zotročovanie ľudí. Ježiša chceli farizeovia, náboženská a politická elita vtedajšej spoločnosti zotročiť, ale nepodarilo sa im to. Naopak, Ježiš im ukázal, že ho nevedia zotročiť, lebo je silnejší ako oni. Ježiš mal duchovnú silu, autoritu, ktorou vedel premôcť každé otroctvo. Preto vyhlásil, že Pánov Duch je na ňom a prišiel oslobodiť zotročených. Buďte požehnaní.

Nech vás teda nikto nesúdi ...
Kol 2,16
... Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného.
1Kor 10,29
Veď je to milosť (Bohu milé), ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí.
1Pet 2,19
Robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahanbení v tom, z čoho vás ohovárajú.
1Pet 3,16