Aké počasie je v tvojom živote?

Slnečno?

Zj 1,12 Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov akoby Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. 14 Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. 15 Nohy mal podobné bronzu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. 17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. Bol som mŕtvy a žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. 

Mat 13,7 Iné zrná padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. 22 Do tŕnia bolo zrno zasiate u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a mámenie bohatstva slovo udusia, takže ostane bez úrody.

Polooblačno?

Oblačno?

Ef 2,1 Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, 5 keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení! 6 spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, 7 aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. 

 Sk 17,30 Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie. 31 Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych.

Daždivo?

Noc?

 Mt 4,16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v krajine a tôni smrti, vyšlo svetlo. 17 Odvtedy začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom