NEBUĎ ANTISEMITOU


Židé jsou Bohem vyvoleným národem

 Rim 9: 4 Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva, i smlouvy, jim byl dán Zákon i bohoslužba i zaslíbení. 5 Jejich jsou otcové a z nich pochází podle těla Kristus, který je nade všemi, Bůh požehnaný na věky. Amen.

Jsou hodinami pro pohanské národy

 Rim 11: 25 Nechci totiž, bratři, abyste neznali toto tajemství abyste nebyli moudří sami pro sebe, že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plný počet pohanů 26 a takto bude celý Izrael spasen, jak je psáno: Ze Sionu přijde vysvoboditel, odvrátí bezbožnost od Jákoba. 27 A toto bude má smlouva pro ně, když odstraním jejich hříchy. 28 Vzhledem k evangelium jsou nepřáteli kvůli vám, ale podle vyvolení jsou milováni kvůli otcem. 29 Vždyť neodvolatelné jsou Boží dary milosti a povolání. 30 Neboť tak, jak jste vy kdysi neposlouchali Boha, ale nyní jste dosáhli milosrdenství pro jejich neposlušnost, 31 tak i tito nyní upadli do neposlušnosti, aby se vám dostalo milosrdenství, aby i oni dosáhli milosrdenství.

Jaký postoj k nim budeš mít, takový vliv to bude mít na tvůj život

 1Moj 12: 3 Požehnám těch, co tebe žehnají a těch, co tobě zlořečí, prokleji. V tobě budou požehnány všechny pokolení země.

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům