Jaké počasí je ve tvém životě?

Slunečno?

Zj 1,12 Obrátil jsem se, abych pozoroval hlas, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, viděl jsem sedm zlatých svícnů 13 a uprostřed svícnů jakoby Syna člověka, oblečeného do dlouhého roucha a přes prsa přepásaného zlatým pásem. 14 Hlavu a vlasy měl bílé jako bílá vlna, jako sníh, a oči jako plamen ohně. 15 Nohy měl podobné bronzu přetavenému v peci, jeho hlas byl jako hučení mnohých vod. 16 V pravé ruce měl sedm hvězd, z jeho úst vycházel ostrý dvojsečný meč a jeho tvář byla, jako když slunce svítí v plné síle. 17 Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a řekl: "Neboj se! Já jsem první i poslední 18 a Živý. Byl jsem mrtvý a žiji na věky věků a mám klíče smrti a podsvětí.

Mt 13,7 Jiná zrna padla do trní, ale trní vyrostlo a udusilo je. 22 Do trní bylo zrno zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale denní starosti a mámení bohatství slovo udusí, takže zůstane bez úrody.

Jasno?

Oblačno?

Ef 2,1 I vy jste byli mrtví ve svých přestupcích a hříších, 2 v nichž jste kdysi žili podle ducha tohoto světa, podle knížete nadzemské mocnosti, ducha, který nyní působí v neposlušných synech. 3 Mezi nimi jsme i my všichni kdysi jednali podle žádostí svého těla, když jsme žili podle zálib těla a mysli, a byli jsme od přirozenosti dětmi hněvu, tak jako i ostatní. 4 Ale Bůh, bohatý na milosrdenství, ze své velké lásky, kterou si nás zamiloval, 5 když jsme byli pro své přestupky mrtví, oživil nás s Kristem, milostí jste spaseni! 6 spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, 7 aby se ukázalo v nadcházejících dobách, jaké nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě vůči nám v Kristu Ježíši.

 Sk 17,30 Bůh už tedy nehledí na časy nevědomosti a nyní lidi napomíná, aby všichni a všude činili pokání. 31 Neboť určil den, kdy bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého ustanovil. Všem o tom poskytl spolehlivý důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých.

Deštivo?

Noc?

 Mt 4,16 Lid bydlící v temnotách uviděl veliké světlo a tím, co seděli v krajině a stínu smrti, vyšlo světlo. 17 Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské."

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům