Skutečný příběh

Rút a její budoucnost

Biblická kniha Rut

Jak to začalo

Noemin muž Elimelech však zemřel a ona zůstala s dvěma syny, kteří se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Bydleli tam asi deset let. Pak oba, Machlón i Kiljón, zemřeli a ona zůstala sama bez dětí a bez muže. Tehdy se se svými nevěstami rozhodla odejít z Moábských polí, neboť tam se doslechla, že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chléb. Spolu s nevěstami tedy odešla z místa, kde dosud bydleli, a vraceli se cestou do Judska. Noémi tehdy oběma svým nevěstám řekla: "Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Ať je k vám Bůh tak laskav, jako jste vy byly k zesnulým i ke mně! Pak se znovu hlasitě rozplakaly. Orpa políbila tchyni a vrátila se, ale Rút zůstala s ní.

Tak se Noémi vrátila z Moábských polí se svou nevěstou, Moábkou Rút. Do Betléma přišli tehdy, když se začínala sklizeň ječmene. Sluha, který dohlížel na ženců, řekl: Tato mladá žena je Moábka, co se vrátila s Noemi z Moábských polí. Řekla mi: Chtěla bych sbírat a paběrkovat mezi snopy,které zůstanou po žencích. Přišla a od rána je zde až dosud. Jen chvíli si odpočinula. Tehdy Boaz oslovil Rút: Slyš, dcero Nechoď paběrkovat na jiné pole ani neodcházej odsud, ale drž se jen mých služebnic! Pozoruj, kterou poli sklízet, a jdi za nimi. Přikázal jsem sluhou, aby se tě nedotkli! Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpali. Tehdy Rút padla tváří k zemi, poklonila se a řekla: "Čím jsem si získala tvou přízeň, že se mě ujímáš, ačkoli jsem cizinka? Boaz jí odpověděl: "Oznámili mi všechno, co si po smrti svého muže udělala pro svou tchyni, jak si opustila otce, matku i rodnou zemi a šla si mezi lid, který si předtím neznala. Nechť ti Hospodin odplatí tvůj skutek a ať tě hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, ke kterému si přišla, aby si u něj našla útočiště.

BUDOUCNOST

Co se stalo?

Boží požehnání

Boaz si tedy vzal Rút a stala se mu ženou. Když vešel k ní, Bůh jí dal počít a ona porodila syna. Tehdy ženy řekli Noemi: "Požehnaný Bůh, který ti dnes neodepřel ochránce, jehož jméno se bude vzpomínat v Izraeli. On ti bude občerstvovat duši a postará se o tebe ve stáří. Porodila ho tvá snacha, která tě miluje. Ona ti je vzácnější než sedm synů.

Napiš nám

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům