BOŽIA PRÍTOMNOSŤ a SLÁVA

OBLAKOVÝ a OHNIVÝ

STĹP

2Moj.13:
21 Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom aj nocou. 22 Oblakový stĺp sa vo dne, ani ohnivý stĺp v noci, nevzdialil z pred ľudu.

Vtedy sa pohol anjel Boží

2Moj.14:
19 Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý kráčal pred izraelským táborom a šiel za nimi; pohol sa aj oblakový stĺp, ktorý bol pred nimi, a postavil sa za nich; 20 dostal sa medzi tábor Egypťanov a tábor Izraelcov; bol ako oblak a tma; ale Izraelcom osvecoval noc, pritom sa po celú noc nepriblížili jeden k druhému.

Boh v ohnivom a oblakovom stĺpe

2Moj.13:
24 Za rannej stráže Hospodin v ohnivom a oblakovom stĺpe pozrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmätok v egyptskom tábore

Keď Áron

hovoril

2Moj.16:
10 Keď Áron hovoril celému zboru Izraelcov, oni sa obrátili k púšti, a hľa, sláva Hospodinova sa zjavila v oblaku. 

Ja prídem k tebe v hustom oblaku

2Moj.19:
9 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať, a mohol aj tebe vždy dôverovať.“ Mojžiš oznámil Hospodinovi slová ľudu. 10 Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k ľudu a dnes  aj zajtra ich posväť a nech si vyperú odevy. 11 Nech sa pripravia na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Hospodin pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj.

Celý vrch Sinaj bol v dyme

2Moj.19:
16 Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blýskať sa, vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. 17 Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a zostal stáť na úpätí vrchu. 18 Celý vrch Sinaj bol v dyme, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako z taviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval. 19 Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal. 20 Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj, na jeho vrchol. Hospodin zavolal Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil. 

Len čo Mojžiš vošiel do stanu

2Moj.33:
7 Mojžiš vzal stan a postavil si ho mimo tábora, ďalej od tábora a nazval ho stanom stretávania. Keď niekto hľadal Hospodina, vychádzal k stanu stretávania, ktorý bol mimo tábora. 8 Keď Mojžiš vychádzal k stanu, všetok ľud vstal, každý sa postavil ku vchodu svojho stanu a hľadel na Mojžiša, kým nevošiel do stanu. 9 Len čo Mojžiš vošiel do stanu, oblačný stĺp zostúpil, zastal pri vchode do stanu a Hospodin sa rozprával s Mojžišom.

Keď Hospodin zostúpil v oblaku

2Moj.34:
5 Keď Hospodin zostúpil v oblaku, Mojžiš sa tam k nemu postavil a vzýval meno Hospodina. 6 Hospodin prechádzal pred ním a volal: „Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh! 7 Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Trestá vinu otcov na synoch a vnukoch do tretieho a štvrtého pokolenia.“ 8 Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa ...

POSTAVENIE SVÄTOSTÁNKU

2Moj.40:
1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 „V prvý deň prvom mesiaci postav príbytok, stan stretávania. ... 33 ... Tak dokončil Mojžiš toto dielo. 34 Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. 35 Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva napĺňala príbytok. 36 Kedykoľvek sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok. 37 Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania.

nevstupuje hocikedy do svätyne

3Moj.16:
2 a povedal mu: „Povedz svojmu bratovi Áronovi, nech nevstupuje hocikedy do svätyne za oponu pred pokrývku, ktorá je na arche, aby nezomrel, lebo v oblaku nad pokrývkou sa budem zjavovať.

prikryl ho oblak

4Moj.9:
15 V ten deň, keď bol príbytok stan svedectva dohotovený, prikryl ho oblak. Od večera do rána žiaril nad príbytkom ako oheň. 16 Vždy to bývalo tak, že ho zakrýval oblak, ktorý v noci žiaril. 17 Kedykoľvek sa sponad stanu oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na cestu a utáborili sa tam, kde oblak spočinul. 18 Teda na Hospodinov pokyn sa Izraeliti vydávali na cestu a na jeho pokyn sa aj utáborili. Táborili dovtedy, kým nad príbytkom spočíval oblak. 19 Keď oblak spočíval nad príbytkom dlhší čas, Izraeliti sa nevydávali na cestu, zachovávali Hospodinovo ustanovenie. 20 Niekedy bol oblak nad príbytkom iba niekoľko dní. Na pokyn Hospodina sa utáborili a na jeho pokyn sa vydávali na cestu. 21 Oblak niekedy stál len od večera do rána, keď sa ráno zdvihol, vydali sa na cestu. Či to bolo vo dne, alebo v noci, len čo sa oblak zdvihol, vydali sa na cestu. 22 Keď oblak zostával nad príbytkom dva dni či mesiac alebo dlhší čas, Izraeliti zotrvávali v tábore, kým nad ním oblak spočíval a nevydávali sa na cestu. Keď sa však oblak zdvihol, šli ďalej. 23 Na pokyn Hospodina táborili a na jeho pokyn sa vydávali na cestu. 

boH zostúpil v oblaku

4Moj.11:
25 Hospodin zostúpil v oblaku a oslovil Mojžiša. Vzal ducha, ktorý na ňom spočíval, a dal ho tým sedemdesiatim starším. Keď duch na nich spočinul, prorokovali, ale potom sa to neopakovalo. 26 Dvaja muži však zostali v tábore, jeden sa volal Eldád a druhý Medád. Aj na nich spočinul duch, lebo patrili k zapísaným. Pretože nevyšli k stanu, prorokovali v tábore. 

Keď sa oblak od stanu vzdialil

4Moj.12:
10 Keď sa oblak od stanu vzdialil, Mirjam bola malomocná, zbelela ako sneh. Áron sa obrátil k Mirjam a videl, že je malomocná. 

išiel pred vami

cestou

5Moj.1:
33 ktorý išiel pred vami cestou, aby vám vyhľadal miesto, kde by ste sa mohli rozložiť táborom, vnoci v ohni, aby vám ukazoval cestu, ktorou ste mali ísť, a v oblaku vodne.

Tieto slová povedal Hospodin

5Moj.5:
22 Tieto slová povedal Hospodin mohutným hlasom celému vášmu zhromaždeniu na vrchu zo stredu ohňa, oblaku i mrákavy a nič nepridal. Napísal ich na dve kamenné tabule a tie dal mne. 

kňazi vychádzali zo svätyne

1Kráľ.8:
10 Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil Hospodinov dom, 11 takže kňazi nemohli konať službu pre oblak. To Hospodinova sláva naplnila jeho dom. 

Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov

2Par.5:
13 Trubači a speváci vystupovali súčasne, takže to vyznelo ako jednohlasná chvála a oslava Hospodina. Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov i iných hudobných nástrojov a chválospev o Hospodinovi, že je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť, oblak naplnil Hospodinov dom.

okolo neho

žiara

Ez.1:
4 A videl som, búrlivý vietor prišiel od severa, veľký oblak a plápolajúci oheň a vôkol neho žiara dookola, a uprostred neho sa videlo čosi na pohľad ako žeravý kov, uprostred toho ohňa.

ako dúha, ktorá býva na oblaku

Ez.1:
28 Vyzeralo to ako dúha, ktorá býva na oblaku za daždivého dňa. Tak vyzerala podoba Hospodinovej slávy. Keď som ju videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý ma oslovil.

plné žiary Hospodinovej slávy

Ez.10:
4 Hospodinova sláva sa vzniesla sponad cherubov na prah chrámu. Chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary Hospodinovej slávy.

zahalil ich jasný oblak

Mat.17:
5 Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a vtom bolo z oblaku počuť hlas: „Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte!“ 

prichádzať v oblaku

Luk.21:
27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. 

všetci boli pokrstení

1Kor.10:
2 všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori

prichádzať v oblaku

1Tes.4:
17 potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme vytrhnutí v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. 

na oblaku sedel

1Kor.10:
14 Potom som videl biely oblak a na oblaku sedel ktosi podobný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. 15 A z chrámu vyšiel iný anjel a volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Vrhni svoj kosák a žni, lebo nadišla hodina žatvy a úroda zeme dozrela.“ 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na zem a zem bola zožatá.

tróniš na chválach

Žalm 22:
4Ale ty si svätý, ktorý tróniš na chválach Izraelových.

Vstúpte do jeho brán

Žalm 100:
4 Vstúpte do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu

Keď sa modlili

Sk.4:
31 Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo.

Pavol a Sílas sa modlili, spievali

Sk.16:
25 Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. 26 Vtom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. 

pomazanie na večné kňazstvo

Ex.40:
15 A pomažeš ich tak, ako si pomazal ich otca, a budú mi konať kňazskú službu. A stane sa, že im bude ich pomazanie na večné kňazstvo po ich pokoleniach.

máte pomazanie od Svätého

1Ján 2:
20  Vy však máte pomazanie od Svätého a viete všetko.

vás jeho pomazanie o všetkom učí

1Ján 2:
27 No vo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od neho prijali, a nepotrebujete, aby vás niekto učil. Ale pretože vás jeho pomazanie o všetkom účí a je pravdivé, nie lživé — zostávajte v ňom, ako vás naučilo.

pomazal a posvätil príbytok

Lev.8:
10 Mojžiš vzal olej na pomazanie, pomazal a posvätil príbytok so všetkým príslušenstvom.

vzal roh s olejom a pomazal ho

1Sam.16:
13 Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. Počnúc týmto dňom prebýval na Dávidovi Hospodinov duch ...

pomazal tvoj Boh olejom radosti

Žalm 45:
8 Miluješ spravodlivosť a nenávidíš bezbožnosť, preto ťa hojnejšie pomazal tvoj Boh, olejom radosti ako tvojich druhov.

Duch Pána je na mne lebo ma pomazal

Iz.61:
Duch Pána, Hospodina, je na mne, lebo ma pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie, 2 ohlásiť rok Hospodinovej milosti, deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmúteným, 3 aby som na sionských zarmútených položil okrasu namiesto popola, olej radosti namiesto smútku a slávnostné rúcho namiesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil. 4 Vybudujú dávne rumoviská, postavia zrúcaniny predkov, obnovia spustošené mestá, zrúcaniny mnohých pokolení. 5 Povstanú cudzinci a budú pásť vaše stáda, cudzozemci budú vašimi roľníkmi a vinohradníkmi. 6 Vy sa však budete volať kňazmi Hospodina, budú vás volať služobníkmi nášho Boha. Budete požívať blahobyt národov a ich sláva sa stane vašou chválou. 7 Namiesto vašej hanby zdedíte dvojnásobok, namiesto potupy sa budete radovať z vášho podielu, lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobok, budete mať večnú radosť.

pomazal som ťa

olejom

 Ez.16:
9 Poumýval som ťa vodou, opláchol som z teba krv a pomazal som ťa olejom.

Dám svojho Ducha do vášho vnútra

Ez.36:
27 Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.

ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou

Sk.10:
38 o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh.

schádzali sa

veľké

zástupy

Luk.5:
15 Správy o ňom sa čoraz viac šírili a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb.

Ak Boh nestavia

dom

Žalm 127:
1 Ak Boh nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú; ak Boh nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení

Mar.6:
56 A kamkoľvek vchádzal do dedín, miest alebo osád, ľudia kládli chorých na námestia. Prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň lemu jeho rúcha. Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení.

Nikto nemôže prísť ku mne

Ján 6:
44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. 

bezo mňa nemôžete nič urobiť

Ján 15:
5 ... bezo mňa nemôžete nič urobiť. 

Boh pritom potvrdzoval

Žid.2:
4 Boh pritom potvrdzoval svedectvo znameniami, zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a vylievaním  Svätého Ducha podľa svojej vôle.

Je Bohu niečo

nemožné?

Gen.18:
14 Je Bohu niečo nemožné? O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna.

Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil

Sk.2:
22 ... Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. 

Medzi ľudom

sa rukami

apoštolov

Sk.5:
12 Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov ...