Biblický test

Evanjelium Marka

1:1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. 2 Ako je napísané u proroka Izaiáša: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 4 tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. 5 Prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán.

Čo hlásal Ján Krstiteľ?

1list jánov

2:18 Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina. 19 Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. 20 Vy však máte pomazanie od Svätého a poznáte všetko. 21Nenapísal som vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna.

Kto popiera Otca a Syna?

Prorok izaiáš

11:1 Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. 2 Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. 3 V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, 4 ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v krajine. Palicou svojich úst bude biť násilníkov, dychom svojich pier usmrtí bezbožníka. 5 Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku.

O kom hovorí prorok?