BIBLIA je písané Božie slovo

ktoré keď čítame pomocou Svätého Ducha,
stane sa živým, skutočným a
použiteľným v bežnom živote.

Evanjelium Marka

1,8

Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým.

1,10

A v tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebesia a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.

1,12

/1,12/ Hneď nato ho Duch hnal na púšť. 

1,27

Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou. Rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho

5,30

Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a opýtal sa: „Kto sa dotkol môjho rúcha?

6,2

Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s úžasom pýtali: „Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami!

6,7

Zavolal si dvanástich, začal ich vysielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi.

6,13

Vyhnali mnohých démonov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravili ich.

Výrokov o Zázrakoch (21)

/1,25-26/ No Ježiš mu pohrozil slovami: „Mlč a vyjdi z neho!“ V tom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

/1,30-31/ Šimonova svokra ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. Ježiš k nej pristúpil, chytil ju za ruku a pomohol jej vstať. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. 

/1,32-34/ Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. Ježiš vtedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, vyhnal mnohých démonov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

/1,40-42/ Tu prišiel k nemu malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený.

/2:3,11-12/ Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka ... „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ On vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: „Čosi také sme ešte nikdy nevideli.

/3:1,5/ Keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou rukou ... Vtedy si ich s hnevom premeral a zarmútený nad ich bezcitným srdcom povedal tomu človeku: „Vystri ruku!“ On ju vystrel. A jeho ruka ozdravela.

/4,39/ Zobudil sa, pohrozil víchru a prikázal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vtedy víchor ustal a nastalo veľké ticho.

/5:2,6-13,15/ Sotva vystúpil z člna, hneď mu vyšiel oproti z hrobov akýsi človek s nečistým duchom ... Keď z diaľky zbadal Ježiša, pribehol a poklonil sa mu. Potom mocným hlasom vykríkol: „Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn Boha, Najvyššieho? Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Ježiš mu totiž prikazoval: „Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ On povedal: „Volám sa Légia, lebo je nás mnoho.“ A úpenlivo ho prosil, aby ich z toho kraja neposielal preč. Tam na úpätí vrchu sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich!“ A dovolil im to. Nečistí duchovia vyšli a vošli do svíň. Črieda asi dvetisíc kusov sa vyrútila úbočím do mora a utopila sa v mori ... Keď prišli k Ježišovi a zbadali, že muž, ktorý bol posadnutý démonom Légia, sedí oblečený a je pri rozume, preľakli sa.

/5:25,27-29/ Bola tam istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok ... Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho rúcha, lebo si povedala: „Ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená!“ Krvácanie sa hneď zastavilo, takže na tele pocítila, že je uzdravená zo svojho trápenia.

/5,22-23,41-42/ Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jairos. Len čo uzrel Ježiša, padol mu k nohám a úpenlivo ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila! ... Chytil dieťa za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ Dievča hneď vstalo a začalo chodiť.

/6,41-44/ Potom vzal tých päť chlebov a dve ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby ich rozdávali ľuďom. Aj dve ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. A ešte nazbierali dvanásť plných košov nalámaných zvyškov z chlebov a rýb. Tých, čo jedli z chlebov, bolo päťtisíc mužov.

/6,48/ Videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dul v protismere. Pred úsvitom šiel k nim, kráčajúc po mori, a chcel prejsť popri nich.

/6,56/ A kamkoľvek vchádzal do dedín, miest alebo osád, ľudia kládli chorých na námestia. Prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení.

/7,25-30/ Hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej dcérka bola posadnutá nečistým duchom ... Žena mu odpovedala: „Iste, Pane, lenže aj šteňatá sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch.“ Povedal jej: „Pre toto slovo choď, démon tvoju dcéru opustil.“ Keď sa vrátila domov, našla ležať dieťa v posteli a démon bol preč.

/7,32-35/ Tu mu priviedli hluchého a takmer nemého človeka. Poprosili ho, aby naň položil ruku. Vzal ho bokom od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkol sa slinou jeho jazyka, pohliadol k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effatha,“ čo znamená: „Otvor sa!“ Hneď sa mu otvorili uši a puto jazyka sa uvoľnilo, takže správne rozprával.

/8,1-9/ V tých dňoch, keď s ním bol opäť veľký zástup a nemali čo jesť ... ľuďom prikázal, aby si posadali na zem. Ježiš vzal tých sedem chlebov, vzdal vďaku, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdeľovali. Oni ich rozdali zástupu. Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal ich rozdať. Jedli a nasýtili sa ... Ľudí bolo asi štyritisíc.

/8,22-25/ Priviedli k nemu slepca a prosili, aby sa ho dotkol. Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Naslinil mu oči, položil naňho ruky a spýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ A on otvoril oči a povedal: „Vidím ľudí; vyzerajú ako stromy, ale chodia.“ Potom mu znova položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne.

/9,17-27/ Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty. Keď ho pochytí, lomcuje ním, ústa sa mu spenia, škrípe zubami a ustrnie ... Priviedli ho teda k nemu. Keď duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena ... Ježiš si všimol, že sa zbieha zástup. Pohrozil nečistému duchu slovami: „Duch nemoty a hluchoty, prikazujem ti: Vyjdi z neho a nikdy viac sa doňho nevracaj!“ Duch vykríkol, silne chlapcom zalomcoval a vyšiel. Chlapec vyzeral ako mŕtvy, takže si mnohí mysleli, že zomrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec vstal.

/10,49-52/ Ježiš sa zastavil a povedal: „Zavolajte ho!“ Nato slepca zavolali ... Ježiš sa ho spýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu povedal: „Rabbi, aby som videl!“ Tu mu Ježiš povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel po ceste za ním.

/16,6/ Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet je tu, bol vzkriesený.

/16,19/ Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici.