BIBLIA je písané Božie slovo

ktoré keď čítame pomocou Svätého Ducha,
stane sa živým, skutočným a
použiteľným v bežnom živote.

Evanjelium Marka

1,15

Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Čiňte pokánie a verte v evanjelium!“

2,5

Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy!“

4,40

A im povedal: „Čo ste takí ustrašení? Ešte stále nemáte vieru?“

5,34

On ju oslovil: „Dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď uzdravená zo svojho trápenia.“

5,36

Avšak Ježiš započul to, čo hovorili, a povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!

6,5-6

Nemohol tam vykonať nijaký zázrak, iba čo na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich. A čudoval sa ich nevere.

9,22-23

Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak môžeš?! Pre toho, kto verí, je všetko možné.

11,22-24

Ježiš im odpovedal: „Majte vieru v Boha! Amen, hovorím vám: Keby niekto prikázal tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a vrhni sa do mora!‘ a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa deje, splní sa mu to. Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete to mať.

16,11-14

Keď počuli, že žije a že ho videla, neverili tomu ... Vrátili sa a oznámili to ostatným. Ani im neverili. Napokon sa zjavil jedenástim, keď stolovali. Vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.

16,16-18

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať démonov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov, a keď aj niečo smrtonosné vypijú, neublíži im to. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.