BIBLIA je písané Božie slovo

ktoré keď čítame pomocou Svätého Ducha,
stane sa živým, skutočným a
použiteľným v bežnom živote.

Evanjeliá

 

/Ján 5,44/ Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?!

 

/Ján 17,21/ aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.

 

/Mat.8,8-10/ Stotník mu na to povedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie ... Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním: „Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru.

 

/Mat.9,2/ Tu k nemu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. 

 

/Mat.17,19-20/ Potom prišli učeníci k Ježišovi a osamote sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im odpovedal: „Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné zrnko a povedali by ste tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto tam!‘, tak prejde, a nič pre vás nebude nemožné. 

 

/Mat.21,21/ Ježiš im odpovedal: „Amen, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo som urobil s figovníkom, ale ak poviete aj tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a vrhni sa do mora!‘, stane sa to. 

 

/Luk.17,5-6/ Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán povedal: „Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora!‘, poslúchla by vás. 

 

/Luk.18,7-8/ Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Vari bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?

 

/Ján 20,31/ No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. 

 

Skutky

 

/3,16/ Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno, toto meno mu dalo silu; a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. 

 

/19,9/ Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, oddelil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. 

 

/14,8-10/ V Lystre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten naňho uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: „Postav sa na rovné nohy!“ A on vyskočil a chodil. 

 

/15,9/ A medzi nami a nimi nerobil vôbec nijaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. 

 

/26,18/ Aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu a aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvätení vierou vo mňa.

Listy

 

/Rim.4,,5/ Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. 

 

/Rim.4,14/ Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a zasľúbenie zmarené. 

 

/Rim.10,17/ Viera je z počutia, počutie však cez Kristovo slovo. 

 

/1Kor.2,5/ aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 

 

/1Kor.12,9/ inému zas viera v tom istom Duchu 

 

/1Kor.15,14/ Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera.

 

/2Kor.10,15/ Ani sa nadmieru nechválime cudzou námahou, veď máme nádej, že tak ako porastie vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou. 

 

/Gal.3,23-26/ Pred príchodom viery sme boli zajatci pod dozorom zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. A tak zákon bol naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi, lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi.

 

/Gal.5,6/ Veď v Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale aktívna viera pôsobiaca cez lásku. 

 

/Ef.4,5/ Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. 

 

/1Tes.1,8/ Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha prenikla /sa rozniesla/ na každé miesto, takže nám už netreba nič hovoriť. 

 

/2Tes.1,3/ Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska každého z vás, všetkých, sa rozhojňuje. 

 

/2Tes.3,2/ aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí. Veď všetci nemajú vieru. 

 

/Žid.11,1/ Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.

 

/Jak.2,14/ Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? 

 

/Jak.2,17-18,20-26/ Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva. Ale niekto povie: „Ty máš vieru, ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov ... Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? ... náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa viera stala dokonalou? Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť ... Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery. Podobne aj neviestka Rachab: či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov. 

 

/Jak.2,19/ Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa. 

 

/1Pet.1,21/ ktorí cez neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera je aj nádejou na Boha. 

 

/1Ján 5,4-5/ Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. 

 

/Žid.11,6/ Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh existuje, a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. 

 

/1Pet.3,20/ Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z potopy iba niekoľkí, celkovo osem ľudí. 

 

/Rim.1,17/ Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery. 

 

/Rim.3,22/ Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. 

 

/Rim.3,30/ Veď Boh je predsa jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. 

 

/Rim.14,22/ Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. 

 

/Rim.16,26/ Ale teraz sa stalo skrze prorocké Písma zjavným a známym podľa príkazu večného Boha, aby všetky národy poslušne prijali vieru. 

 

/1Kor.13,2/ Keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. 

 

/Gal.3,14/ Aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme cez vieru dostali zasľúbenie Ducha.

 

/Ef.2,8/ Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. 

 

/Ef.3,12/ V ňom sa odvažujeme pristupovať v dôvere skrze jeho vieru. 

 

/Ef.3,17/ Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. 

 

/Fil.1,27/ Že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. 

 

/Fil.3,9/ Ale aby som mal spravodlivosť cez vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. 

 

/1Tes.3,7/ Pri všetkej svojej tiesni a súžení, sme sa bratia potešili pre vašu vieru. 

 

/2Tes.1,4/ A tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 

 

/2Tes.3,2/ Aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí. Veď všetci nemajú vieru. 

 

/1Tim.1,19/ aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. 

 

/1Tim.5,8/ No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci. 

 

/1Tim.6,10-11/ Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. 

 

/2Tim.1,5/ Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja matka Euniké a ktorú máš, ako som presvedčený aj ty. 

 

/2Tim.4,7/ Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. 

 

/Žid.6,12/ Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi zasľúbení. 

 

/Žid.11,3-39/ Vo viere chápeme, že Božie slovo stvorilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, a Boh vydal o jeho daroch svedectvo; a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť, a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol ... Bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh existuje a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. Vo viere Abrahám poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Na základe viery sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého zasľúbenia ... Vo viere aj neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo pokladala za verného toho, čo jej dal zasľúbenie ... Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo zasľúbené ... Vo viere Abrahám obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal zasľúbenia ... Vo viere Izák požehnal Jákoba a Ezáva v pohľade do budúcnosti. Vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vo viere Jozef, keď zomieral, hovoril o odchode synov Izraela a pripomenul im, čo majú urobiť s jeho kosťami. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne, a nebáli sa kráľovho rozkazu. Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry ... Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, akoby videl Neviditeľného. Vo viere slávil Paschu a pokropil dvere krvou baránka, aby sa zhubca nedotkol prvorodených. Vo viere prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli pohltení vlnami. Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní. Pre vieru neviestka Ráchab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov ... ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali zasľúbenia, levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie ...A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie zasľúbenia. 

 

/Žid.13,7/ Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo, dôkladne pozorujte, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. 

 

/Jak.2,1/ Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy Ježiša Krista, s uprednostňovaním niekoho. 

 

/2Pet.1,1/ Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí vďaka spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista prijali takú vzácnu vieru ako my. 

 

/Júda 1,3/ Aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým. 

 

/Rim.1,12/ Aby sme sa navzájom vašou a mojou vierou povzbudili. 

 

/Rim.3,27-28/ Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. 

 

/Rim.5,2/ Cez neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu.

/Rim.12,6/ Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. 

 

/2Kor.1,24/ Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme spolupracovať na vašej radosti, veď vo viere stojíte pevne.

 

/Gal.2,16/ Však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. 

 

/Gal.3,26/ Lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi.

Výrokov o Viere (4)

Zjavenie

/13,10 /  Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, bude zabitý mečom. Tu je vytrvalosť a viera svätých.

/2,13/ Nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva satan.

/2,19/ Poznám tvoje skutky aj tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť.

/14,12/ V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježiša.